MsKS logo
Dnes je Štvrtok 15.apríla 2021, oslavuje Fedor
Podujatie / všeobecné
31. 3. 2014 - 1. 4. 2014 / 9. - 18.00 | Námestie slobody pred MsKS

VEĽKONOČNÉ TRHY

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, Nám. slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín

Dátum: 17.2.2014 Pre účastníkov

Značka: 19/2014 Veľkonočných trhov

Vybavuje: Dudášová

VEC: P O Z V Á N K A

 V dňoch 31.marca – 1. apríla 2014
 sa uskutočnia v MsKS Dolný Kubín 
VEĽKONOČNÉ TRHY
zamerané na predaj veľkonočného tovaru a tradičných komodít.
Predaj bude realizovaný na Námestí slobody pred MsKS Dolný Kubín
a vo vstupnej chodbe MsKS.
Srdečne pozývame aj ľudových remeselníkov,
pre ktorých sme vyhradili priestory v MsKS
 Predajná doba je určená nasledovne:
 31. 3. 2014 (pondelok) 9.00 – 18.00 hod.
1. 4. 2014 (utorok)  9.00 – 18.00 hod.

Informácie:
1. Trhové miesto je podmienené účasťou  obidvoch dní z dôvodu veľkého záujmu.
2. Po vyložení tovaru musia byť motorové vozidlá zaparkované na určenom mieste V prípade, že nehodláte rešpektovať toto nariadenie,
radšej vynechajte účasť na  Veľkonočných trhoch.
3. Povolenia na predaj sa budú vydávať v pondelok 31.3.2014 
od 7.00 hod. v kancelárii MsKS č. 7.
4. Je potrebné preukázať sa Živnostenským listom a záväzným posudkom ŠOH.
5. Stánky a čistenie okolia si zabezpečí účastníkov na vlastné náklady.
6. Pri stavaní stánkov na trhovom mieste sú trhovníci povinní rešpektovať
 pokyny pracovníkov MsKS.7. V prípade odberu elektrickej energie
je potrebné si zabezpečiť napojenie od MsKS svojimi vlastnými káblami 
po dohode s pracovníkmi MsKS za poplatok . 
Odber nad 2000 kW hláste vopred telefonicky ešte pred začiatkom trhov.
Počet trhových miest na občerstvenie je limitovaný.
8. Poplatok za miesto je určený takto: 
- remeselníci vo vstupnej chodbe MsKS 3 €/1 bežný m/1 deň
Upozorňujeme Vás, že čínske výrobky nebudeme považovať za remeselnícke.
- vonku na námestí pred MsKS 8,50 €/1 bežný m/1 deň
9.   Remeselníkom na požiadanie môžeme poskytnúť stoly a stoličky.     Želáme si, aby sme spoločne vytvorili peknú predveľkonočnú atmosféru.

 Telefón: 043/5862269  e-mail: prevadzkove@msksdk.sk

UPOZORNENIE PRE TRHOVNÍKOV

Od začiatku roka 2014 sú všetci predávajúci, ktorí majú záujem 
predávať tovar na príležitostných trhoch, povinní predložiť potvrdenie 
o používaní registračnej pokladnice.
MsKS v Dolnom Kubíne upozorňuje všetkých predávajúcich na príležitostných
trhoch konaných na území mesta Dolný Kubín, že od 1. 1. 2014 
sú v súlade s platnými právnymi predpismi povinní pri vydaní povolenia
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť
fotokópiu strán označených ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU
z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorých je zaznamenané
pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice 
s identifikačnými údajmi podnikateľa, 
alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu – zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 
v znení neskorších predpisov, že nie je povinný na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. 

K uvedenému uvádzame  nasledovné:

Fyzická osoba, ktorá nie je povinná na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
používať elektronickú registračnú pokladnicu musí v čestnom vyhlásení uviesť:

Meno a priezvisko fyzickej osoby
Adresu trvalého bydliska
Dátum narodenia fyzickej osoby
Dôležite je napísať dôvod nepoužívania registračnej pokladnice,
ktorým musí byť  jeden z dôvodov z Ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z., 
podľa ktorého FO nie je povinná používať elektronickú registračnú pokladnicu 
na evidenciu tržieb
§ 1 ods.2 
nie je podnikateľom podľa § 2 ods.2 Obchodného zákonníka§ 2 písm. j) neposkytuje službu uvedenú v Prílohe č. 1
§ 3 ods. 2 písm. a) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru
§ 3 ods. 2 písm. a)–povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby

Ak predávajúci požadované dokumenty predloží, MsKS povolenie
na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste vydá. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží,
MsKS povolenie nevydá.
O vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo SR.

Hore uvedené záznamy posielajte poštou na adresu MsKS Dolný Kubín.

Pre rýchlejší priebeh vybavovania povolení na predaj si doneste pečiatku.

Kontakt

email: riaditel@msksdk.sk, msksdk@msksdk.sk

tel: 043 / 586 2269

mob: 0915 895 368


Novinky emailom

Zadajte svoju emailovú adresu.

© 2020 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Ochrana osobných údajov

prihlásenie